Vés al contingut

Palets Cuerva

Condicions generals

Les presents Condicions Generals regulen la compra de productes oferts a través del lloc web www.paletscuerva.com la propietat de PALETES CORB, S. L. U, amb NIF B66511510, amb domicili social en Ctra. B140 km 4.5 Artesania 10 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona); e-Mail contacto@paletscuerva.com; a partir d'ara "L'EMPRESA".

En aquest document es farà referència a la "USUARI", que és la persona natural que adquireix el producte que s'ofereix a través de la pàgina web i EL "EMPRESA", a la qual estem.

Els productes són comprats directament a L'empresari que actua directament com a venedor, per tant, el contracte de venda de productes que es duu a terme entre l'USUARI i L'EMPRESA.

L'USUARI haurà de llegir i acceptar aquestes Condicions Generals i de la informació dels productes que voleu adquirir abans de la seva compra. Aquesta acceptació es va fer expressament, fent clic a la casella "he llegit i accepto les condicions Generals i Condicions particulars" que apareixerà durant el procés de compra. Per fer-ho l'USUARI confirma que és major d'edat i té la capacitat legal per adquirir els productes oferts per LA COMPANYIA.

En el moment de realitzar la compra s'entendrà perfeccionat com de la dreta, i des d'aquell moment, el preu i les condicions seran de caràcter contractual, de manera que només pot ser modificada per exprés acord de les parts contractants.

El document electrònic en què el contracte s'hagi formalitzat serà presentada per L'EMPRESA per a un any, permetent a l'USUARI durant aquest període per obtenir una còpia.

 

1. OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'USUARI es compromet a tots els efectes a utilitzar el lloc web i, si escau, a adquirir els productes oferts per L'EMPRESA en compliment de la llei, i les disposicions d'aquestes Condicions Generals.

L'EMPRESA es reserva el dret a retirar del lloc web per qualsevol comentari o comentaris dels USUARIS que sigui contrària a la llei, especialment en aquells casos en que vulneri els seus drets i les llibertats de les persones.

 

2. PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

L'USUARI haurà de seleccionar en el lloc, els productes que vol comprar i la quantitat o el nombre d'unitats. Els preus indicats en pantalla són en Euros i són els vigents, excepte error tipogràfic, amb indicació de la inclusió o no els impostos aplicables.

L'USUARI ha d'omplir el formulari amb les teves dades per poder processar la comanda, i vostè ha de fer clic a la secció "Continuar" per a procedir a la compra de productes i que hauran d'acceptar expressament les presents Condicions Generals. A la pàgina següent es mostra a l'USUARI una visió general dels productes que voleu comprar, el preu, els impostos aplicables, despeses de transport, i el temps previst per a l'entrega, l'USUARI pot realitzar les modificacions necessàries abans de fer clic en "Pagar". Un cop s'accedeix a la "Pagar" l'USUARI haurà d'introduir les dades de la targeta de crèdit amb la qual has fet l'ingrés o el seu compte Paypal, i acceptar el pagament.

L'EMPRESA haurà de remetre a l'USUARI de correu electrònic un mail justificant la seva recepció i confirmació de la compra realitzada, en el termini de vint-i-quatre hores (24 hores) des de la recepció de la formalització de la comanda. L'acord no es considera perfeccionats fins a la recepció per part de l'EMPRESA d'el pagament del preu dels productes.

Si l'USUARI vol una factura que pot aconseguir demanant-lo per correu electrònic a L'EMPRESA.

L'USUARI serà responsable de l'exactitud de les dades personals facilitades a L'EMPRESA, i, en concret, és responsable de la targeta de crèdit o de dèbit que feu servir són de la seva propietat i que tenen fons suficients per cobrir el cost dels productes que voleu adquirir. L'EMPRESA es reserva el dret de cancel·lar la venda en cas de manca de pagament, la devolució de la col·lecció, de la targeta de negar o inexactitud de les dades, o en cas de no poder verificar les dades de la targeta. Així mateix, l'USUARI haurà de notificar a l'EMPRESA a través de L'e-mail, qualsevol ús indegut o fraudulent de càrrecs a la targeta de crèdit utilitzada per comprar a la web tan aviat com es tingui coneixement.

 

3. DRET DE DESISTIMENT

D'acord amb els articles 102 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, l'USUARI, que té la condició de consumidor o usuari d'acord amb la defición establerts en l'article 3 del Reial Decret Legislatiu, pot cancel · lar la compra per qualsevol raó, en el termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte. No obstant això, tal com s'estableix en el següent apartat anomenat "EXCEPCIONS del DRET de DESISTIMENT, aquest dret no procederà de béns i serveis especificats en el dit apartat.

Per exercir el dret de desistiment, l'USUARI haurà d'informar de la seva decisió de rescindir el contracte a través d'una declaració inequívoca que podeu enviar a nosaltres per correu postal o per correu electrònic, a les adreces que consten a l'inici d'aquestes condicions generals. Si voleu, podeu utilitzar el següent formulari:

Document de desistiment

(només s'ha d'emplenar i enviar aquest formulari si desitja desistir del contracte)

 • A l'atenció de PALETS CORB, S. L. U Ctra. B140 km 4.5 Artesania 10 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona);
 • Per la present vull dir-vos que vaig a donar el meu contracte de venda de les mercaderies següents: __________________________________________________________
 • Comanda realitzada el dia: ____________________
 • Nom i cognoms: ______________________________________________________________________
 • Casa: _________________________________________________________________________________
 • Signatura (només si aquesta forma es notifica en paper)
 • Data: _____________________

L'EMPRESA només accepta devolucions que compleixin les condicions següents:

 • El producte ha d'estar en l'embalatge i etiquetatge original.
 • L'enviament s'ha de fer amb el mateix quadre que va rebre la seva comanda.

En el cas de que vostè no pot veure amb l'original de la caixa, l'USUARI haurà de tornar en una caixa, que garanteixen la protecció del contingut per arribar a L'EMPRESA en bones condicions, en cas contrari l'EMPRESA es reserva EL dret a denegar la devolució.

 • D'incloure una còpia de la factura/albarà de lliurament dins del paquet, amb la indicació de productes retornats.

Els productes s'han de retornar a L'EMPRESA a l'adreça que s'ha esmentat al començament d'aquestes condicions generals. Les despeses de transport originades per la devolució correran a càrrec de l'USUARI, aquest pot escollir lliurement l'empresa que preferiu per al transport de l'article i, si ho desitja, pot realitzar un càlcul del cost d'aquí:

Una vegada que el producte rebut i comprovat que està en perfecte estat, es tramitarà la devolució de l'import, que s'ha de fer en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data en que l'USUARI va anunciar la intenció de retirar-se, i utilitzant el mateix mètode de pagament que hagueu escollit per l'USUARI en el moment de realitzar la comanda. Fins que no hàgiu rebut retornat elements de L'EMPRESA podrà denegar la devolució.

 

EXCEPCIONS DEL DRET DE DESISTIMENT

Tal com s'estableix en l'Art. 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes relatius a:

 1. La prestació de serveis, una vegada que el servei ha estat totalment executat, quan l'execució s'ha iniciat amb el previ consentiment exprés del consumidor i de l'usuari i amb el reconeixement per la seva part que ell és conscient que, una vegada que el contracte ha estat totalment executat per l'empresari, es perdrà el seu dret de desistiment

 2. El subministrament de béns o la prestació de serveis amb preu depèn de les fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pot controlar i que es puguin produir durant la retirada període.

 3. L'oferta de béns de consum ha de fer d'acord a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

 4. Els lliuraments de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

 5. El subministrament de béns sota segell, que no són adequats per a tornar per raons de protecció de la salut o d'higiene que hagin estat desprecintats després del part.

 6. L'oferta de béns de consum, que després del part, i tenint en compte la seva naturalesa es barregen per formar part, amb altres béns.

 7. El subministrament de begudes alcohòliques, el preu s'ha d'acordar en el moment de la conclusió del contracte de compravenda, i que no poden ser lliurats abans de 30 dies, i el veritable valor depèn de les fluctuacions en el mercat que l'empresari no pot ser controlat.

 8. Contractes per a la qual el consumidor ha sol·licitat explícitament l'empresari que visitarà per a efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o urgent; si, en aquesta visita, l'empresari ofereix serveis a més de les expressament sol·licitat pel consumidor, o altres béns de peces de recanvi utilitzades necessàriament per dur a terme el manteniment o la reparació de les operacions, el dret de desistiment s'han d'aplicar a aquest tipus de serveis o els béns.

 9. L'oferta d'àudio o de vídeo, gravacions o tancat o programari envasos que hagin estat desprecintats pel consumidor, a partir del lliurament.

 10. El subministrament de premsa, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció de la subscripció de contractes per al subministrament de publicacions.

 11. Els contractes que va concloure en una subhasta pública.

 12. El subministrament de serveis d'allotjament per a altres efectes que el de servir com a habitatge, transport de mercaderies, lloguer de cotxes, la restauració o els serveis relacionats amb activitats de lleure, si els contractes que ofereixen per a una data o període d'actuació específica.

 13. L'oferta de continguts digitals no han de facilitar en un material de suport quan l'espectacle ha començat amb l'autorització prèvia i expressa del consumidor i l'usuari amb el coneixement de la seva part que en conseqüència es perd el seu dret de desistiment.

   

4. TORNA

 • Pels danys produïts en el transport o error en l'enviament:

Si en el moment de lliurament pot ser vist en un lloc visible i clara, sense necessitat de manejar l'embalatge o a l'enviament del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o vist, de la mateixa manera, un error en la mercaderia rebuda, l'USUARI haurà de notificar a l'EMPRESA, la seva adreça de correu electrònic que s'ha esmentat a l'inici d'aquestes condicions generals, en el transcurs de les 48 hores següents a la recepció de la comanda, per poder fomentar la devolució del producte o productes afectats i, amb ella, la substitució per un nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix.

 • Per productes defectuosos:

En el cas que un cop obert el paquet de l'USUARI per comprovar que un producte és defectuós, vostè ha d'informar L'EMPRESA a la vostra adreça de correu electrònic, i procedir a la seva devolució en el termini de 15 dies naturals des del moment que és lliurat a vostè. En aquest cas, si el canvi és justificat, LA COMPANYIA li reemborsarà el valor del producte i despeses d'enviament, a més dels costos directes de la devolució, en el termini de trenta (30) dies des de la recepció per part de L'EMPRESA, del producte, la raó de la devolució.

L'anterior s'entén sense perjudici de les disposicions de la normativa vigent d'obligat en la protecció dels consumidors.

 

5. GARANTIA

L'EMPRESA es responsabilitza de qualsevol falta de conformitat que es manifesten en un termini de dos anys des del lliurament. En el cas que el producte comprat fora de segona mà, que el termini serà d'un any.

L'USUARI ha d'informar l'EMPRESA de LA falta de conformitat en el termini de dos mesos després que el conegui. La garantia no cobreix els danys causats per un mal ús o desgast habitual de productes.

 

6. – SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació, l'USUARI pot enviar una comunicació a l'EMPRESA al seu correu electrònic.

 

7. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul * litat o ineficàcia afecta només a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals.

 

8. NOTIFICACIONS

Qualsevol avís o demanda que fan les parts en relació amb la compra de productes o aquestes Condicions Generals, hauran de ser per escrit i s'entendrà que han estat degudament realitzades si s'ha enviat l'e-mail que, a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra.

 

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya.

L'EMPRESA es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment en el nostre lloc web, així com de les presents Condicions Generals. Els canvis dels elements essencials no afectarà els contractes ja establerts, llevat que l'USUARI ha acordat expressament l'modificat termes i condicions.

 

10. INFORMACIÓ SOBRE LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

En línia de resolució de conflictes de conformitat amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 : La Comissió Europea proporciona una plataforma per a la resolució de litigis en línia, que està disponible en el següent enllaç:

L'EMPRESA es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment en el nostre lloc web, així com de les presents Condicions Generals. Els canvis dels elements essencials no afectarà els contractes ja establerts, llevat que l'USUARI ha acordat expressament l'modificat termes i condicions.